LOGO
pl en

Depresja i myśli samobójcze u pacjentów z rakiem płuc oczekujących na zabieg chirurgiczny

Urszula Łopuszańska1, Magdalena Derewianka-Polak1, Grażyna Balicka2, Marek Sawicki2, Marta Makara-Studzińska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (3), p. 122–125
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0018
Streszczenie

Celem badań było określenie częstości występowania oraz stopnia nasilenia myśli samobójczych, a także stopnia występowania i nasilenia depresji w grupie osób z rozpoznanym rakiem płuc. Ponadto autorzy analizowali, czy stopień nasilenia myśli samobójczych oraz depresji zależy od stopnia nasilenia bólu, jak również stanu ogólnego funkcjonowania pacjentów. Materiał i metody: W badaniu wzięły udział 62 osoby, pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową płuc przebywający na Oddziale Torakochirurgii w Klinice Klatki Piersiowej w Lublinie, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Wśród nich było 21 kobiet (34%) oraz 41 mężczyzn (66%). Trzydzieści pięć (56%) osób pochodziło ze wsi, pozostałe 27 (44%) z miasta. Średnia wieku wynosiła 59 lat (odchylenie standardowe 12,6). Do zbadania stopnia nasilenia depresji i występowania myśli samobójczych posłużono się Inwentarzem Depresji Becka. Dodatkowo wykorzystano Numeryczną Skalą Nasilenia Bólu oraz Skalę Karnofsky’ego do oceny stanu ogólnego funkcjonowania badanych osób. W celu określenia zmiennych socjodemograficznych posłużono się ankietą autorską. Wyniki: Myśli samobójcze wystąpiły u 6,45% badanych, wyłącznie u mężczyzn. Analiza statystyczna wykazała, że grupa osób z depresją otrzymała istotnie mniej punktów w skali mierzącej ogólne funkcjonowanie (Skala Karnofsky’ego). Wystąpiła negatywna zależność między nasileniem depresji a ogólnym funkcjonowaniem pacjentów. Depresję rozpoznano u 32,25% badanych, z czego u 25,8% miała ona charakter łagodny, u 6,45% umiarkowany, a 4,83% ciężki. Depresja występowała u 36,58% mężczyzn i u 23,8% kobiet. Nie zaobserwowano zależności między nasileniem depresji a nasileniem odczuwanego bólu. Wnioski: Nasilenie depresji zwiększa się wraz ze spadkiem ogólnego funkcjonowania fizycznego i nie jest powiązane z nasileniem dolegliwości bólowych.

Słowa kluczowe
rak płuc, myśli samobójcze, zaburzenia depresyjne