LOGO
EN

Odpowiedź na komentarz redakcyjny do artykułu Wyzwania klinicznej diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży. Rekomendacje konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej: Matczak i Stańczak (2019)

Katarzyna Sitnik-Warchulska1, Bernadetta Izydorczyk1, Małgorzata Lipowska2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 246–247
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0027
PlumX metrics:
Streszczenie

W nawiązaniu do komentarza Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Matczak i Stańczak, 2019) pragniemy podkreślić, że istotą artykułu opublikowanego w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” w nrze 1/2019 (Sitnik-Wachulska et al., 2019) nie jest przegląd ani szczegółowy opis dostępnych metod diagnostycznych czy zasad budowy narzędzi psychologicznych, a tym bardziej – ich promocja albo recenzja. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na specyfikę klinicznej diagnozy psychologicznej, w tym jej odmienność od innych rodzajów diagnozy psychologicznej, a także diagnozy medycznej. Ideą jest pokazanie złożonego procesu diagnostycznego, w którym dobór konkretnych narzędzi stanowi jeden z elementów, konsekwencję sformułowanych hipotez, nie zaś istotę sprawy. Chcielibyśmy zaznaczyć, że kliniczna diagnoza psychologiczna to całościowy proces wnioskowania, niedający się sprowadzić do wyniku w danym teście psychologicznym.