LOGO
EN

Leukopenia podczas leczenia paliperidonem u pacjentki z zaburzeniem schizoafektywnym – stadium przypadku

Bertrand Janota1, Paulina Michalska2, Anna Szymanik-Kostrzewska2, Katarzyna Janota3

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 207–209
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0027
PlumX metrics:
Streszczenie

W artykule przedstawiono studium przypadku 51-letniej kobiety, która była leczona z powodu zaburzenia schizoafektywnego początkowo risperidonem. Po 7 dniach hospitalizacji pacjentka została wypisana na własną prośbę. Tego samego dnia po kilku godzinach sama wróciła na izbę przyjęć, zgłaszając silny niepokój i halucynacje słuchowe. Risperidon zastąpiono paliperidonem. Podczas leczenia zaobserwowano spadek stężenia leukocytów po podaniu paliperidonu. Podczas dalszego pobytu lek zmieniono na olanzapinę w postaci depot. Potwierdzono poprawną symptomatyczną odpowiedź na zastosowany lek. Stężenia leukocytów stopniowo zostały skompensowane, co potwierdza związaną z lekiem przyczynę wcześniej zaobserwowanych zaburzeń w morfologii krwi. Opisany przypadek pacjentki ma znaczenie kliniczne, ponieważ wskazuje na możliwość występowania działań niepożądanych przy stosowaniu niektórych leków w leczeniu zaburzeń schizoafektywnych oraz zwraca uwagę na oddziaływanie formy przyjmowanego leku na jakość życia pacjenta.

Słowa kluczowe
leukopenia, zaburzenie schizoafektywne, paliperidon, depot, działanie niepożądane leku