LOGO
pl en

Samobójstwa pod wpływem syntetycznych katynonów

Ewelina Pieprzyca1, Rafał Skowronek1, Anna Skowronek2, Piotr Czekaj3

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (4), p. 245–250
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0027
Streszczenie

Podwyższone ryzyko popełnienia samobójstwa w przypadkach używania alkoholu etylowego, leków czy klasycznych narkotyków jest dobrze znane i opisane w literaturze. Stosunkowo niewiele informacji można jednak znaleźć na temat samobójstw popełnionych pod wpływem nowych substancji psychoaktywnych, w tym syntetycznych katynonów. W niniejszej pracy dokonano analizy toksykologiczno-sądowej przypadków samobójstw popełnionych przez osoby będące pod wpływem syntetycznych katynonów. Zebrane w aktach sprawy ustalenia pozwoliły na poznanie okoliczności towarzyszących, ocenę przyczyny samobójstwa oraz sposobu jego dokonania. Analizowano 16 przypadków samobójstw osób w wieku 19–48 lat znajdujących się pod wpływem syntetycznych katynonów. Zdecydowana większość (ponad 87%, n = 14) to mężczyźni. Najpowszechniejszą metodą dokonania samobójstwa w analizowanych przypadkach było powieszenie (n = 12). Współobecność alkoholu etylowego we krwi stwierdzono w 7 przypadkach (maksymalne stężenie wynosiło 2,2 mg/ml). Z naszych badań wynika, że zasadne jest podejmowanie badań chemiczno-toksykologicznych na obecność różnych środków odurzających – innych niż alkohol etylowy – w każdym przypadku zgonu, zwłaszcza młodych ludzi w wyniku działania samobójczego. Wyniki analiz toksykologicznych mogą być przydatne nie tylko dla wymiaru sprawiedliwości, ale także psychiatrów i psychologów, którzy pracują z osobami nadużywającymi i uzależnionymi od nowych substancji psychoaktywnych.

Słowa kluczowe
nowe substancje psychoaktywne, syntetyczne katynony, zatrucie zamierzone, samobójstwo