LOGO
EN

Regulamin ogłaszania prac

„Psychiatria i Psychologia Kliniczna” (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, w tym metaanalizy, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój psychiatrii i psychologii klinicznej.

„Psychiatria i Psychologia Kliniczna” (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) publikuje też aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych, w tym rekomendacje (guidelines) i uzgodnienia (consensus statements), a także komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów, doniesienia wstępne (short communications), doniesienia i materiały z kongresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych czasopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji.

Czasopismo jest kwartalnikiem wydawanym w języku polskim i angielskim.

 

Przygotowanie prac oryginalnych, poglądowych i opisów przypadków

Prace przesyłane do „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) należy przygotować w programie MS Word, stosując czcionkę 12 punktów (np. Arial, Times New Roman) i odstęp między wierszami 1,5. Orientacyjna rekomendowana objętość zasadniczego tekstu publikacji (wyłączając informacje ze strony tytułowej, streszczenie, tabele i ryciny, piśmiennictwa itp.):

 • w przypadku pracy oryginalnej – 2000 słów;
 • w przypadku pracy przeglądowej – 3000 słów;
 • w przypadku pracy kazuistycznej – 1500 słów;
 • w przypadku doniesienia wstępnego – krótkiego artykułu naukowego opisującego wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych – 1500 słów;
 • w przypadku listów do redakcji i komentarzy redakcyjnych – 1000 słów.

Miary i miana należy stosować zgodnie z międzynarodowym systemem jednostek miar (SI).

Skróty należy wyjaśniać przy pierwszym ich użyciu w tekście. Nie można zamieszczać skrótów w streszczeniu.

Nie należy umieszczać rycin i tabel w tekście pracy, a jedynie zaznaczyć w artykule ich docelową lokalizację, dla przykładu: (ryc. 1), (tab. 1). Spis rycin należy przygotować na oddzielnej stronie (po spisie piśmiennictwa), a tabele umieścić na końcu pracy, za spisem rycin, każdą na oddzielnej stronie. Numer arabski tabeli i jej tytuł znajdują się powyżej tabeli. Pod tabelą, w stopce, należy zamieścić wyjaśnienie użytych skrótów. Akceptowane do druku będą jedynie wysokiej jakości ryciny, tj. w formacie *.eps, *.ai, *.tif, *.bmp lub *.jpg, o rozdzielczości 300 dpi, szerokości 8 cm (kolumna) lub 16 cm (dwie kolumny). Zdjęcia kolorowe należy wykonać w CMYK, wykresy w programach Word, PowerPoint lub Excel. Nie należy stosować napisów na zdjęciach, a jedynie oznaczenia symboliczne, np. strzałki, krzyżyki, groty, które muszą być dostatecznie duże i czytelne. Ich wyjaśnienia należy zamieścić w podpisie ryciny.

W przypadku złożenia do redakcji rycin opublikowanych w innym czasopiśmie wymagana jest pisemna zgoda właściciela praw autorskich na ich ponowne wykorzystanie.

Pierwszy Autor w imieniu Współautorów oświadcza, iż praca nie została równocześnie złożona lub jej istotna część nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

 

Oświadczenie o przestrzeganiu praw ludzi i zwierząt (Statement of Human and Animal Rights)

Wszystkie badania eksperymentalne z udziałem osób lub na zwierzętach wymagają zgody komisji bioetycznej (w odniesieniu do badań medycznych z udziałem ludzi Autorów obowiązują zasady zawarte w Deklaracji Helsińskiej, a w odniesieniu do doświadczeń na zwierzętach – wytyczne Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing, and Education, wydane przez New York Academy of Sciences – Ad Hoc Committee on Animal Research). Zdanie nt. uzyskania zgody komisji biotycznej i jej numer należy zamieścić w podrozdziale Materiał i metoda.

 

Świadoma zgoda na udział w badaniu (Statement of Informed Consent)

W przypadku badań z udziałem osób konieczna jest ich pisemna świadoma zgoda na udział w badaniu. Zdanie stwierdzające, iż pacjenci wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu, należy zamieścić w podrozdziale Materiał i metoda, zgodnie z zasadami World Medical Association – Deklaracją Helsińską. W tekście pracy i w materiale ilustracyjnym (ryciny, tabele) nie wolno używać nazwisk, inicjałów, numerów historii choroby ani żadnych danych, które umożliwiałyby identyfikację pacjenta.

 

Deklaracja dotycząca konfliktu interesów (Conflict of Interest Statement)

W przypadku istnienia konfliktu interesów* należy także wyjaśnić źródło finansowania pracy (np. numer i tytuł grantu). Informacje o konflikcie interesów oraz podziękowania należy zamieścić na końcu artykułu, bezpośrednio przed spisem piśmiennictwa. W przypadku braku konfliktu interesów należy zawrzeć w pracy zdanie: Autorzy nie zgłaszają żadnych finansowych ani osobistych powiązań z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na treść publikacji oraz rościć sobie prawo do tej publikacji (przykład).

 

Układ prac

Strona tytułowa – pierwsza strona publikacji – zawiera tytuł pracy, pełne imiona i nazwiska Autorów, ich miejsca pracy, w tym nazwę ośrodka, miasto i kraj. Kolejne cyfry arabskie umieszczone po nazwisku jako przypis górny wskazują afiliację, np. Agata Kowalska1, Justyna Nowak2:
1 Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet...
2 Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital…
Poniżej afiliacji należy zamieścić Adres do korespondencji, zawierający pełne dane osoby upoważnionej do korespondencji wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem pocztowym, elektronicznym i numerem telefonu.

Streszczenie – druga strona publikacji – powinno zawierać:

 • w pracy oryginalnej i poglądowej minimum 200, a maksimum 250 słów;
 • w opisie przypadku i doniesieniu wstępnym minimum 100, a maksimum 150 słów.

Układ streszczenia pracy oryginalnej i doniesienia wstępnego: cel, materiał i metoda, wyniki, wnioski. W przypadku pozostałych rodzajów publikacji taki układ nie obowiązuje. W streszczeniu opisu przypadku oprócz celu i krótkiego opisu historii choroby należy zawrzeć konkluzję – informację o znaczeniu klinicznym prezentowanego przypadku. W streszczeniu nie stosuje się skrótów.
Poniżej streszczenia należy zamieścić 3–5 słów kluczowych, opierając się na katalogu Index Medicus – Medical Subject Headings.

Wstęp – opis dotychczasowej wiedzy na dany temat, który kończy przedstawienie celu pracy.

Materiał i metoda – opis badanej grupy pacjentów, aparatury, jakiej użyto do wykonania badania, oraz zastosowanej metody statystycznej. W tym podrozdziale należy zaznaczyć, iż uzyskano pisemną zgodę pacjentów na przeprowadzenie badania oraz – w przypadku badań eksperymentalnych – zgodę komisji bioetycznej.

Wyniki – przedstawione w sposób zwięzły, najlepiej w formie tabel lub diagramów.

Omówienie – interpretacja własnych wyników w konfrontacji z doniesieniami w literaturze.

Wnioski – sformułowane przejrzyście, w formie jednego lub kilku zdań.

Konflikt interesów – zdanie dotyczące źródła finansowania lub informacja o braku konfliktu.

Podziękowania – dla osób, które przyczyniły się do powstania publikacji.

Piśmiennictwo – spis prac cytowanych w publikacji, uporządkowanych alfabetycznie. Cytowanie według systemu harwardzkiego, czyli podawanie nazwiska autora i roku wydania w nawiasach okrągłych bezpośrednio w tekście (Nowak et al., 2012). W przypadku więcej niż jednej pracy tego samego autora z tego samego roku należy dodać indeks literowy, np. Nowak et al., 2012a. W przypadku prac sygnowanych przez dwóch autorów przywołuje się oba nazwiska, np. Nowak i Kowalski, 2011. W pracach oryginalnych i poglądowych można się powoływać maksymalnie na 30 pozycji piśmiennictwa, w opisach przypadków i doniesieniach wstępnych – na 15 pozycji. Zaleca się unikanie cytowań pośrednich oraz przywoływanie prac oryginalnych, a nie ich tłumaczeń czy późniejszych wersji. Skróty nazw czasopism muszą być zgodne z Index Medicus. Jeżeli cytowana praca ma nie więcej niż trzech Autorów, należy wyszczególnić wszystkich. W przypadku większej liczby Autorów wystarczy podać nazwiska pierwszych trzech i dopisek et al. Prosimy o przestrzeganie znaków interpunkcji, tj. kropek, dwukropków, spacji itp.
Przykłady cytowań:

 • artykuł:
  1. Mehl MR, Vazire S, Holleran SE et al.: Eavesdropping on happiness: well-being is related to having less small talk and more substantive conversations. Psychol Sci 2010; 21: 539–541.
  2. Johnell K, Religa D, Eriksdotter M: Differences in drug therapy between dementia disorders in the Swedish dementia registry: a nationwide study of over 7,000 patients. Dement Geriatr Cogn Disord 2013; 35: 239–248.

 • prace opublikowane jedynie z numerem DOI:
  Muradashvili N, Benton RL, Saatman KE et al.: Ablation of matrix metalloproteinase-9 gene decreases cerebrovascular permeability and fibrinogen deposition post traumatic brain injury in mice. Metab Brain Dis 2014. DOI: 10.1007/s11011-014-9550-3.

 • książka:
  Ford JD: Posttraumatic Stress Disorder. Scientific and Professional Dimensions. Elsevier, New York 2009.

 • rozdział w książce:
  Gabbard GO: Reflective function, mentalization, and Borderline Personality Disorder. In: Beitman BD, Nair J (eds.): Self-Awareness Deficits in Psychiatric Patients. Neurobiology, Assessment and Treatment. Norton & Company, New York, London 2004: 213–228.

Spis rycin – zamieszczony za spisem piśmiennictwa, na kolejnej stronie, z użyciem numeracji arabskiej.

Tabele – każda na oddzielnej stronie, w nagłówku numer tabeli i jej tytuł, pod tabelą w formie przypisów wyjaśnienia skrótów zastosowanych w tabeli.

 

Przesyłanie prac do Redakcji

Wszystkie prace są publikowane w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) w języku angielskim – w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma www.psychiatria.com.pl. Zachęcamy Autorów do nadsyłania manuskryptów w tym języku, ew. również w j. polskim (zostanie opublikowany w wersji drukowanej czasopisma), przy czym akceptowane będą jedynie wysokiej jakości tłumaczenia. Na prośbę autora odpowiedzialnego za pracę i na koszt autora/autorów redakcja może zlecić tłumaczenie artykułu na angielski (lub korektę autorskiej anglojęzycznej wersji pracy) wykwalifikowanym tłumaczom.

Pracę wraz z załącznikami należy przesłać za pomocą systemu do obsługi manuskryptów: https://www.editorialsystem.com/pipk/.

 

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie opiera się na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanych w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Prace zgłaszane do publikacji w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Zakłada się, że wszyscy Współautorzy zgadzają się na publikację zgłoszonej pracy i że podpis Autora odpowiedzialnego za korespondencję potwierdza zgodę pozostałych Współautorów.

Prace zgłoszone do publikacji są najpierw oceniane pod względem formalnym przez Redaktora Prowadzącego. Prace niepełne albo niespełniające wymogów są odsyłane do Autorów z prośbą o ich poprawienie. Prace spełniające wymogi formalne podlegają dalszej ocenie. Każda praca jest rejestrowana pod konkretnym numerem, a następnie przesyłana do oceny dwóm niezależnym Recenzentom – uznanym specjalistom w dziedzinie, której dotyczy artykuł, spoza jednostki, w której afiliowani są Autorzy artykułu, niepozostającym z nimi w konflikcie interesów (podległość zawodowa, pokrewieństwo, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Redakcja „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) stosuje model recenzji typu double-blind review, tzn. Autorom nie są ujawniane nazwiska Recenzentów i odwrotnie – Recenzenci nie znają tożsamości Autorów i pozostałych Recenzentów. Niemniej w trosce o jawność i transparentność procedury redakcja w pierwszym numerze w danym roku kalendarzowym, a także na stronie internetowej czasopisma publikuje listę wszystkich Recenzentów oceniających prace w minionym roku kalendarzowym. Proces recenzowania trwa 2 tygodnie. Recenzenci przedstawiają merytoryczne uzasadnienie oceny pracy i wyrażają jednoznaczną opinię na jej temat, wybierając jedną z poniższych możliwości:

 • praca nadaje się do druku bez dokonywania poprawek;
 • praca nadaje się do druku po dokonaniu niewielkich poprawek według wskazówek Recenzenta, bez konieczności ponownej recenzji;
 • praca nadaje się do druku po jej przeredagowaniu zgodnie z uwagami Recenzenta i po ponownej recenzji pracy;
 • praca nie nadaje się do druku.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Recenzentów artykuł zostaje skierowany do druku. W przypadku rozbieżności w ocenie Redaktor Naczelny prosi o opinię trzeciego Recenzenta. Cały cykl redakcyjny nie przekracza 3 miesięcy.

 

Rzetelność naukowa

Redakcja „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) zwraca uwagę, że dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przypominamy, że Autorzy publikacji są zobowiązani prezentować rezultaty swojej pracy w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy. Szczególnymi przejawami nierzetelności są tzw. ghostwriting oraz guest authorship:

 • ze zjawiskiem ghostwritingu mamy do czynienia wówczas, gdy Autorzy pracy nie ujawnili osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji – nie została ona wymieniona jako jeden z Autorów lub w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
 • nieetyczna postawa guest authorship dotyczy sytuacji, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest on Współautorem publikacji.

Redakcja oświadcza, że Autorzy publikacji ponoszą za nią pełną odpowiedzialność, a wszelkie wykryte przypadki nierzetelności będą ujawniane.

Autorzy są proszeni o ujawnienie wkładu w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.

 

Prawa autorskie

„Psychiatria i Psychologia Kliniczna” (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) jest czasopismem otwartym (open journal), dostępnym w postaci elektronicznej – m.in. na stronie czasopisma www.psychiatria.com.pl – bez opłat i innych barier na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) – CC BY-NC-ND (pewne prawa zastrzeżone na rzecz wydawcy i autorów). Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenia utworów zależnych). Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Decydując się na publikację artykułu w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” (“Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”), autor wyraża zgodę na udostępnienie na powyższych zasadach oraz gwarantuje, że artykuł nie narusza praw osób trzecich.

 

* Konflikt interesów występuje w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z Autorów artykułu ma powiązania, np. finansowe, z instytucjami (poprzez inwestycje, zatrudnienie, doradztwo, honoraria itp.), które mogą mieć wpływ na jego niezależność i obiektywizm. W przypadku opracowań zawierających ocenę produktów częściowo lub całkowicie sponsorowanych przez firmy komercyjne Autorzy są zobowiązani ujawnić ten fakt.