LOGO
EN

Percepcja rodzinnych relacji oraz integracja osobowa młodych kobiet cierpiących na jadłowstręt psychiczny

Wanda Zagórska, Małgorzata Starzomska-Romanowska, Katarzyna Skowron

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (4), p. 230–238
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0029
PlumX metrics:
Streszczenie

W prezentowanym badaniu autorzy skoncentrowali się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o percepcję jakości relacji w rodzinie pochodzenia, poziom integracji osobowej (czyli zasobów osobistych), a także o związek między tymi dwiema zmiennymi wśród młodych kobiet z anoreksją. Celem badań było określenie: (1) specyfiki relacji w ich rodzinie pochodzenia, (2) poziomu integracji osobowej młodych kobiet z jadłowstrętem psychicznym (zwłaszcza w odniesieniu do takich jakości ego, jak podstawowa ufność, autonomia i tożsamość) oraz (3) związków między relacjami rodzinnymi a integracją osobową (zasobami psychospołecznymi). Grupę porównawczą stanowiły zdrowe rówieśniczki. Różnice międzygrupowe sprawdzano w zakresie trzech rodzajów relacji rodzinnych: autonomii/kontroli, spójności i komunikacji oraz poziomu integracji osobowej i nasilenia siedmiu jakości ego wyróżnionych przez Eriksona (jako jej składowych). W badaniach online wzięło udział 60 osób w wieku od 18 do 24 lat (M = 19,15, odchylenie standardowe, standard deviation, SD = 1,89). Grupę badawczą stanowiło 29 kobiet ze zdiagnozowaną anoreksją, zaś porównawczą – 31 kobiet zdrowych. Posłużono się Kwestionariuszem Relacji Rodzinnych (KRR-3) Plopy i Połomskiego (2010), Kwestionariuszem Integracji Osobowej (KINTO) Zagórskiej, Miguta i Jelińskiej (2014) oraz autorską metryczką. Przypuszczano, że kobiety chore są słabiej zintegrowane, zwłaszcza w odniesieniu do takich zasobów, jak ufność, autonomia i poczucie tożsamości, oraz mają odmienne relacje rodzinne od zdrowych rówieśniczek. Hipotezy dotyczące nadmiernie ochraniających i kontrolujących postaw rodzicielskich u osób cierpiących na anoreksję potwierdziły się. Nie stwierdzono związków między poziomem integracji osobowej, zwłaszcza w zakresie nadziei i autonomii, a zachorowaniem na jadłowstręt psychiczny. Scharakteryzowano związki między relacjami rodzinnymi a integracją osobową (zasobami psychospołecznymi). Hipoteza zakładająca związek tych relacji z nasileniem zasobów psychospołecznych córek potwierdziła się w przypadku relacji z matką. Odkryto bardzo silny dodatni związek między postawą autonomiczną matki a składowymi integracji osobowej (zasobów psychospołecznych).

Słowa kluczowe
jadłowstręt psychiczny, relacje rodzinne, integracja osobowa, zasoby psychospołeczne, teoria Eriksona