LOGO
EN

Miłość jako bufor chroniący przed lękiem egzystencjalnym

Barbara Gawda, Adrian Korniluk

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 318–323
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0039
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Niniejsze badanie ma na celu ukazanie związków pomiędzy miłością i lękiem egzystencjalnym wśród dorosłych Polaków. W piśmiennictwie wskazuje się na istotny wpływ miłości na dobrostan i jakość życia człowieka. Pozytywne relacje, bliskość i miłość mogą mieć znaczenie ochronne przed poczuciem pustki egzystencjalnej. Można założyć – na podstawie literatury przedmiotu – że niepokój egzystencjalny jest negatywnie powiązany z namiętnością, intymnością i zaangażowaniem w miłości. Materiał i metody: Przebadano grupę 274 osób dorosłych wyłonionych z populacji ogólnej (142 kobiet i 132 mężczyzn). Średni wiek badanych wynosił 33,45 roku (odchylenie standardowe, standard deviation, SD = 15,89). Respondenci wypełniali dwa kwestionariusze: dedykowany pomiarowi doświadczenia miłości (Trójczynnikowa Skala Miłości Sternberga) i mierzący lęk egzystencjalny (Kwestionariusz Lęku Egzystencjalnego Weemsa i zespołu). Wyniki: Wielozmiennowe analizy regresji wykazały, że namiętność i intymność są istotnymi predyktorami lęku egzystencjalnego, w przeciwieństwie do zaangażowania w miłości. Wyższe wyniki w zakresie intymności i namiętności są powiązane z obniżonym lękiem egzystencjalnym. Wnioski: Uzyskane przez nas dane wskazują na znaczenie miłości, bliskich relacji, intymności i namiętności w redukowaniu niepokoju egzystencjalnego. Osoby szczęśliwe, tworzące pozytywne relacje postrzegają swoje życie jako wartościowe i mające sens. Nie czują się samotne i nie odczuwają intensywnego lęku egzystencjalnego. Bliskość i pozytywne emocje związane z miłością wydają się mieć znaczenie ochronne przed poczuciem pustki egzystencjalnej. Wyniki naszych badań mogą stanowić wskazówki dla terapeutów zajmujących się problemami egzystencjalnymi pacjentów.

Słowa kluczowe
zaangażowanie, lęk egzystencjalny, intymność, miłość, namiętność