LOGO
EN

Organizacja osobowości a tendencja do ruminacji w grupie osób uzależnionych od alkoholu

Karolina Szatkowska1, Alicja Czerwińska2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 252–259
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0032
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Model organizacji osobowości Ottona F. Kernberga pozwala wyjaśniać źródła patomechanizmów leżących u podłoża zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zaburzeń osobowości. Ruminacje to automatyczne, stale nawracające myśli, stanowiące predyspozycje do określonej interpretacji świata oraz siebie. Wiążą się one z dwoma mechanizmami – adaptacyjnym (refleksyjność) i nieadaptacyjnym (ruminowanie). Celem badania było poznanie związków organizacji osobowości z ogólną tendencją do ruminacji, ruminacji gniewu i smutku oraz refleksyjności wśród osób uzależnionych od alkoholu. Materiał i metody: Przebadano 91 osób uzależnionych od alkoholu w wieku 20–77 lat (średnia, mean, M = 43,57 roku; odchylenie standardowe, standard deviation, SD = 12,92), w tym 26 kobiet i 65 mężczyzn. Zastosowano: Inwentarz Organizacji Osobowości (Inventory of Personality Organization, IPO) Johna F. Clarkina, Pameli A. Foelsch i Ottona F. Kernberga w polskiej adaptacji Agnieszki Izdebskiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, kwestionariusze The Rumination-Reflection Questionnaire (RRQ-short) Janet A. Carter w polskiej adaptacji Stanisława Radonia i Sadness and Anger Rumination Inventory (SARI) Mayi Peled i Marlene Moretti w trakcie polskiej adaptacji Małgorzaty Anny Basińskiej z zespołem oraz ankietę osobową. Wyniki: Wykazano istotną dodatnią zależność między tendencją do ruminacji oraz ruminacjami gniewu i smutku ze wszystkimi wymiarami organizacji osobowości. Refleksyjność nie wiązała się istotnie z wymiarami organizacji osobowości. Wyższy wynik w wymiarze integracji tożsamości pozwalał przewidzieć wyższe nasilenie tendencji do ruminacji oraz ruminacji smutku. Wyższe wyniki w wymiarach integracji tożsamości i natężenia agresji pozwalały przewidzieć wyższe nasilenie tendencji do ruminacji gniewu. Stan cywilny, współwystępowanie zaburzeń psychicznych oraz wiek problemowego używania alkoholu wiązały się istotnie z wybranymi analizowanymi zmiennymi. Wnioski: Potwierdzono dodatnią zależność między ruminacjami a nasileniem nieprawidłowości we wszystkich wymiarach organizacji osobowości. Większa dyfuzja tożsamości okazała się predyktorem tendencji do ruminacji w jej analizowanych zakresach, a większe natężenie agresji pozwalało przewidzieć ruminację gniewu w badanej grupie.

Słowa kluczowe
organizacja osobowości, ruminacje, uzależnienie od alkoholu