LOGO
EN

Organizacja osobowości, doświadczenia urazowe z dzieciństwa a używanie alkoholu w grupie nieklinicznej

Ewa Wojtynkiewicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 237–244
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0030
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: W koncepcjach psychodynamicznych zakłada się, że wczesne doświadczenia w relacji z bliskimi osobami mają wpływ na zdrowie psychiczne. Również model organizacji osobowości Ottona F. Kernberga zakłada, że struktura osobowości jest zależna od relacji z obiektami, a adaptacyjność poszczególnych wymiarów organizacji osobowości będzie zależeć m.in. od jakości opieki we wczesnym dzieciństwie. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje hipoteza samoleczenia, zgodnie z którą używanie alkoholu ma charakter wtórny wobec trudności osobowościowych. Celem badań prezentowanych w artykule było sprawdzenie wzajemnych związków między wymiarami organizacji osobowości, doświadczeniami urazowymi z dzieciństwa i używaniem alkoholu. Materiał i metody: W badaniu udział wzięło 148 osób, w tym 85 kobiet i 63 mężczyzn. Średnia wieku wyniosła M = 32,61 roku (odchylenie standardowe, standard deviation, SD = 9,29). Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Inwentarz Organizacji Osobowości (Inventory of Personality Organization, IPO) Clarkina i wsp. w adaptacji Agnieszki Izdebskiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, Kwestionariusz Doświadczeń z Dzieciństwa (KDD-58) autorstwa Rafała Styły i Oksany Makoveychuk oraz Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych (AUDIT) opublikowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyniki: Wyniki wskazują na dodatnie niskie lub umiarkowane korelacje między wszystkimi wymiarami osobowości a nasileniem różnorodnych niekorzystnych doświadczeń. Większe nieprawidłowości w zakresie wszystkich wymiarów organizacji osobowości wiążą się zaś ze zwiększonym używaniem alkoholu. Ponadto wraz z nasileniem się takich doświadczeń urazowych, jak znęcanie się fizyczne, zaniedbanie fizyczne i emocjonalne oraz niestabilność otoczenia, wzrasta również tendencja do używania alkoholu. Wyodrębniono trzy skupienia osób cechujące się różną konfiguracją badanych zmiennych. Wnioski: Badania potwierdzają wskazywane w literaturze powiązania między organizacją osobowości, doświadczeniami urazowymi z dzieciństwa a używaniem alkoholu, skłaniając w ten sposób do refleksji nad używaniem alkoholu jako formą samoleczenia.

Słowa kluczowe
organizacja osobowości, trauma relacyjna, używanie alkoholu