LOGO
EN

Polska Adaptacja Kwestionariusza Identyfikacji i Dysforii Płciowej u Młodzieży i Dorosłych (GIDYQ-AA-PL)

Szymon Niemiec1, Anna Ostaniewicz-Cydzik2, Agata Zapora3

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 288–296
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0036
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel pracy: Celem badania było stworzenie polskiego narzędzia mierzącego poziom dysforii płciowej u nastolatków i osób dorosłych, ocena jego własności psychometrycznych i opracowanie norm. Materiał i metoda: Badanie miało charakter adaptacji kanadyjskiego kwestionariusza badającego dysforię i identyfikację płciową u młodzieży i osób dorosłych (Gender Identity/Gender Dysphoria Questionnaire for Adolescents and Adults, GIDYQ-AA) na język polski. W badaniu adaptacyjnym wzięło udział 1780 osób w przedziale wiekowym od 11 do 73 lat, zróżnicowanych pod względem płci przypisanej przy urodzeniu i tożsamości płciowej. Kwestionariusz użyty do badania adaptacyjnego składał się z trzech części: metryczki statystycznej, kwestionariusza Szpitalna Skala Lęku, Depresji i Rozdrażnienia (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) oraz przetłumaczonego na język polski kwestionariusza GIDYQ-AA. Wyniki: Analiza statystyczna wykazała, że struktura narzędzia jest jednoczynnikowa. Z polskiej adaptacji usunięto pozycje 4 i 13 narzędzia oryginalnego z uwagi na słabą korelację ze skalą i niskie ładunki czynnikowe tychże. Analiza równoważności struktury wykazała, że utworzenie norm ogólnych mogłoby prowadzić do spłaszczenia wniosków z indywidualnych pomiarów. Postanowiono utworzyć normy z uwzględnieniem płci i wieku. Uzyskane narzędzie charakteryzuje się rzetelnością na poziomie 0,97 CR i dobrą trafnością mierzoną jako współczynnik korelacji pomiędzy poziomem dysforii a poziomem lęku, depresji i rozdrażnienia. Wnioski: Przeprowadzona adaptacja i analiza statystyczna zakończyły się stworzeniem narzędzia o wysokiej rzetelności i trafności, liczącego 25 pozycji. W odróżnieniu od pierwotnego narzędzia pogłębione analizy statystyczne pozwoliły na stworzenie szczegółowych norm dysforii z podziałem na wiek i płeć przypisaną przy urodzeniu osób badanych. Prezentowany kwestionariusz stanowi wartościowy wkład w system polskich standardów diagnostyki osób zmagających się z niezgodnością płciową.

Słowa kluczowe
dysforia płciowa, identyfikacja płciowa, niezgodność płciowa, kwestionariusz diagnostyczny, adaptacja kwestionariusza