LOGO
EN

Specyfika psychospołecznego funkcjonowania dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w środowisku edukacyjnym

Ewa Arleta Kos

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (4), p. 352–359
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0044
PlumX metrics:
Streszczenie

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (central auditory processing disorder, CAPD) występują u 2–7% populacji dzieci w wieku szkolnym. Należą do najpoważniejszych zaburzeń neurorozwojowych, które zakłócają postępy w nauce, niezależnie od przeciętnych lub ponadprzeciętnych zdolności intelektualnych dziecka. W tekście zaprezentowano specyfikę problemów związanych z CAPD oraz specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów z omawianymi zaburzeniami. Przedstawiono trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym i edukacyjnym, które mogą wynikać z CAPD. W dalszej części opracowania zaakcentowano rolę środowiska szkolnego we wspieraniu ucznia i ułatwianiu mu efektywnej realizacji założeń podstawy programowej na etapie wczesnej edukacji. Scharakteryzowano specyficzną metodykę pracy z uczniem z CAPD. Dzieci z CAPD manifestują znacznie więcej problemów związanych ze zdrowiem psychicznym niż dzieci o prawidłowym rozwoju z populacji ogólnej. Praca z dzieckiem z CAPD w szkole wymaga zatem wieloaspektowego podejścia, które obejmować może zarówno dostosowania w nauczaniu oraz terapię, jak i wsparcie emocjonalne. Kluczowe jest tu zwłaszcza spersonalizowane podejście, uwzględniające indywidualne potrzeby i umożliwiające dziecku osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Nauczyciele, we współpracy z psychologami i innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole, powinni dostosować metody nauczania tak, aby uwzględnić trudności dziecka w przetwarzaniu dźwięków.

Słowa kluczowe
centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, dziecko z CAPD w szkole, wsparcie dziecka z CAPD, dostosowania edukacyjne dla ucznia z CAPD, psychospołeczne funkcjonowanie ucznia z CAPD